VADEMACUM

strona w budowie zapis tymczasowy

WAŻNE INFORMACJE

zaliczka w wysokości 50% ceny rejsu płatne w chwili zgłoszenia

Pozostała część płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu

 zwrot płatności w wypadku w nieodbycia się rejsu z winy organizatora (poniżej 6 uczestników, zła pogoda, awaria sprzętu)

 W wypadku niemożliwości wzięcia udziału w zarezerwowanym rejsie z przyczyn losowych proponujemy  zmianę terminu uczestnictwa .W przypadku rezygnacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,chyba że znajdzie inną osobę na swoje miejsce.

Przy zapisie proszę o podanie Imienia Nazwiska adresu i numeru rejsu.

Przed wypłynięciem należy wypełnić kartę zgłoszenia  oraz zgodę(brak zgody) na urzycie swojego wizerunku i umiesczenie dostarczonych zdjęć i filmików do celów reklamowych firmy 10bft – dostępna wkrótce na stronie

 Kontakt do organizatora 
tel. Marek (POZIOMEK) +48666611220

Tel. Czarek (Juta) +48606662216

wpłaty za rejsy proszę kierować na konto poniżej:

10bft” Spółka z o.o.
83-110 Tczew
ul Malinowska 24 A

nr. konta do realizacji wpłat: 33 1160 2202 0000 0002 4388 2363

wystawiamy fakturę VAT

 e-mail: 10bft@wp.pl

 

R E G U L A M I N     R E J S Ó W

 • 1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych przez Organizatora rejsów morskich z osobami fizycznymi, osobami prawny oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym przepisy prawne przyznają zdolność do czynności prawnych.

 

 • 2. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

 • ORGANIZATOR –10bft SPZO.O 83-110 Tczew ul. Malinowska 24a wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej KRS: 0000471246, NIP : 5932595566, REGON: 221924635
 • UCZESTNIK (klient) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostaćosoba pełnoletnia, niepełnoletnia w wieku powyżej 15 lat musi przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Rejsie, za osobę w wieku od 15 lat umowę podpisać może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy.
 • KAPITAN (skiper) – osoba upoważniona przez Organizatora a do prowadzenia jachtu oraz do podejmowania czynności określonych w niniejszym Regulaminie. Kapitan jest przedstawicielem Organizatora w czasie Rejsu. W czasie Rejsu czuwa on nad bezpieczeństwem załogi i Jachtu oraz dba o realizację planu Rejsu.
 • REJS – przedmiot umowy określony zasadami opisanymi w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 • JACHT – Jacht żaglowy bądź motorowy czarterowany na potrzeby rejsu
 • KASA JACHTU – składka uczestników Rejsu (Kapitan-
 • skiper nie partycypuje w składce uczestników  Rejsu)uiszczana zaliczkowo, w kwocie zależącej od akwenu, trasy i czasu trwania Rejsu. Służy ona pokryciu kosztów Rejsu, których nie obejmuje cena określona w cenniku w tym:koszty paliwa, do jachtu, opłaty portowe, wyżywienie, oraz inne koszty ponoszona na rzecz całej załogi, jak przejazdy komunikacją miejską w odwiedzanych portach itp. Jeżeli Uczestnicy nie mogą uzgodnić wspólnego zdania w sprawie wydatków z Kasy Jachtu, decyzję podejmuje Kapitan-skiper. Niewykorzystaną część Kasy Jachtu zwraca się po rejsie w równych częściach uczestnikom rejsu z wyłączeniem Kapitana-skipera. Udziały w Kasie Jachtu zwracane są przed wyokrętowaniem. Kasę jachtową trzyma, dysponuje, rozlicza i odpowiada za nią przed całą załogą, uczestnik rejsu mogący pełnić obowiązki II oficera. II oficera mianuje Kapitan-skiper za zgodą jego o załogi. II oficer z powierzonej Kasy Jachtu reguluje wszystkie opłaty, zbiera rachunki,  paragony, pokwitowania za poniesione wydatki i przed wyokrętowaniem w porcie rozlicza Kasę Jachtową przed całą załogą. Jeżeli Kasa Jachtu wyczerpie się przed zakończeniem Rejsu, uczestnicy dokonują wpłat na zasadach przedstawionych powyżej.

 

 • 3. ZAWARCIE UMOWY
 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie i podpisanie przez uczestnika rejsu Umowy uczestnictwa w rejsie. Podpisanie umowy jest oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu i zapoznania się z jego treścią.
 2. Umowa uczestnictwa w rejsie oraz regulamin rejsów na jachtach dostępny jest na stronie www.10bft.pl w zakładce VADEMECUM.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszenia najwyżej wymienionej stronie stronie internetowej jachtu jest zgłoszeniem chęci wzięcia udziału w rejsie organizowanym za pośrednictwem organizatora rejsu i jednocześnie rezerwacją miejsca na okres 72 godzin.
 4. Przed zawarciem umowy uczestnik może dokonać rezerwacji miejsca na wybranym przez siebie rejsie. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer telefonu /adres wskazany na stronie WWW.10bft.pl w zakładce „KONTAKT”
 5. W terminie72 godzin od chwili dokonania rezerwacji uczestnik obowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną w kwocie 50% ceny rejsu na rachunek organizatora. Jeżeli uczestnik w wyżej wymienionym terminie nie dokona wpłaty opłaty rezerwacyjnej, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zawarcia umowy cała opłata rezerwacyjna jest jest zaliczana na poczet ceny.
 6. Jeżeli uczestnik w terminie 72 godzin od dokonania rezerwacji nie zawrze umowy w sposób wskazany w ust. 1, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, zaś uprzednio uiszczona zaliczka zostanie w całości zwrócona osobie, która ją uiściła.

 

 • 4. PRZEDMIOT UMOWY
 1. Przedmiotem umowy jest organizacja i prowadzenie rejsów morskich na jachcie żaglowym przez organizatora, wymienionego w § 2 regulaminu. Do obowiązków organizatora należy organizacja podróży morskiej jachtem żaglowym wg harmonogramu i programy opisanego w §5 pod opieką kapitana-skipera w czasie całego rejsu.
 2. Kapiten-skiper a obowiązek przeprowadzenia pierwszego dnia rejsu szkolenia z obsługi jachtu oraz zasad bezpieczeństwa na morzu. Czynności te stanowią przedmiot umowy i bezwzględny obowiązek kapitana-skipera.

 

 • 5. REJSY
 1. Rejsy odbywają się w terminach i na trasach wskazanych na stronie WWW.10bft.pl w zakładce KALRNDARZ REJSÓW. Planowane trasy mają jedynie orientacyjny charakter i mogą ulec zmianie z ważnych powodów tj. na przykład w skutek warunków atmosferycznych, kondycji załogi oraz uzasadnionych decyzji kapitana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania portów, do których zawiną uczestnicy, oraz zmiany portów docelowych na poszczególnych odcinkach w wyniku zdarzeń określonych w ust.1.
 3. Możliwe jest również opracowanie indywidualnej trasy rejsu dla grup zorganizowanych w ramach w ramach czasowych wskazanych w ofercie na stronie WWW.10bf.pl

 

 • 6. CENA
 1. Ceny wskazane w ofercie wyrażono w złotych polskich (PLN) i są to ceny brutto, obejmujące VAT.
 2. Cena obejmuje świadczenia opisane w § 4 regulaminu.
 3. Cena nie obejmuje: kosztów wyżywienia i paliwa, opłat portowych i administracyjnych (w tym opłat klimatycznych), kosztów dojazdu, kaucji ( patrz ust.4), sprzątania końcowego jachtu, oraz ubezpieczenia z wyjątkiem ubezpieczenia NNW uczestników.
 4. Poza ceną i składką do kasy jachtu, uczestnik wpłaca najpóźniej w chwili zaokrętowania kaucję w wysokości …………… od osoby. Kaucja może być wykorzystana przez kapitana-skipera na pokrycie uszkodzeń zawinionych przez załogę lub odtworzenie zagubionych przez członków załogi elementów wyposażenia jachtu. Kaucja jest zwracana w całości w przypadku braku konieczności jej użycia. Zwrotu dokonuje kapitan przy wyokrętowaniu. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji. Kwota ubezpieczenia uwarunkowana jest od wielkości kaucji.
 5. Dodatkowo uczestnicy solidarnie i po równo składają się na opłatę za sprzątanie jachtu w wysokości ……. Opłata ta musi być uiszczona kapitanowi-skiperowi najpóźniej przed wyokrętowaniem.
 6. Cena za rejs, z potrąceniem ewentualnie wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć do organizatora najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu, pełną kwotę za rejs należy wpłacić w ciągu 72 godzin, lecz nie później niż dzień przed zaokrętowaniem. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty pocztą elektroniczną najpóźniej 24 godziny po dokonaniu rezerwacji.
 7. Jeśli powyższe obowiązki nie zostaną dopełnione, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, zaś uprzednio uiszczona zaliczka oraz część ewentualnie uiszczonej ceny zostanie w całości zwrócona osobie, która ją uiściła.
 8. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Rejsu po zawarciu umowy, obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji na piśmie.
 9. Jeśli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Rejsie lub jeżeli nie rozpocznie Rejsu z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Rejsu, z zastrzeżeniem treści ust.10 poniżej. Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym rozpoczęciu rejsu, z którego Uczestnik nie skorzystał. Organizator ustalając ten koszt weźmie pod uwagę fakt, czy miejsca wykupione przez rezygnującego Uczestnika zostały zajęte przez nowych Uczestników.
 10. W sytuacji opisanej w ust.9 koszty potrąceń w stosunku do kwoty stanowiącej opłaconą cenę Rejsu kształtują się następująco:
 11. ponad 59 dni przez datą zaokrętowania-stała opłata związana z kosztami zawarcia umowy, czynnościami przygotowawczymi oraz rezygnacją Uczestnika w wysokości 50 złotych,
 12. od 59 do 30 dni przed datą zaokrętowania – do 30% ceny Rejsu,
 13. poniżej 30 dni przed datą zaokrętowania – do 100% ceny Rejsu.
 • 7.DOJAZD
 1. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu do portów, w których rozpoczyna się Rejs, oraz kosztów powrotu Uczestników. Organizator jednak w oparciu o swoje doświadczenie, udziela informacji pomocnych w zorganizowaniu transportu lotniczego, samochodowego, promowego lub ich kombinacji.
 2. Organizator sugeruje by Uczestnicy zamierzający skorzystać z transportu lotniczego wykupili bilety z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Godziny stawienia się do portu każdorazowo są podawane przez Organizatora, w sposób określony w Umowie uczestnika Rejsu.
 4. W wyjątkowych przypadkach, usprawiedliwionych okolicznościami, Organizator może zmienić datę rozpoczęcia rejsu na późniejszy termin, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Rejsu. W takim przypadku organizator obowiązany jest do pokrycia dodatkowych, udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez uczestnika, w związku ze zmianą daty początku rejsu (np. koszt noclegu w hotelu wskazanym przez organizatora, koszt zmiany rezerwacji lotu lub przyjazdu). Uczestnik, który może w skutek zmiany daty rozpoczęcia rejsu ponieść dodatkowe koszty obowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora – organizator może, bowiem powrócić do pierwotnej daty rozpoczęcia rejsu.
 5. Uczestnik obowiązany jest dotrzeć do portu, w którym rozpoczyna się rejs z wyprzedzeniem umożliwiającym jego zakwaterowanie oraz dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności. W przypadku spóźnienia uczestnik może dotrzeć na jacht do innego portu, niż port rozpoczęcia rejsu i w porozumieniu z kapitanem- skiperem kontynuować rejs ( miejsce opłacone pozostaje do dyspozycji uczestnika przez cały czas rejsu).
 6. Opóźnienie uczestnika nie stanowi w żadnym przypadku podstawy do zmiany terminu rozpoczęcia rejsu. Odmienną decyzję podjąć może wyłącznie kapitan-skiper po konsultacji z obecnymi uczestnikami rejsu, i tylko pod warunkiem, iż spóźnienie się uczestnika nie jest poważne i nie będzie miało wpływu na ramowy harmonogram rejsu.
 • 8. ZASADY ZACHOWANIA  W  CZASIE  REJSU
 1. Pierwsze wejście na jacht (zaokrętowanie) możliwe jest po okazaniu przez uczestnika paszportu lub dowodu osobistego (wg. Informacji wskazanej w formularzu zgłoszeniowym najwcześniej o godzinie ………..
 2. W dniu zaokrętowania jacht nie opuszcza portu. Uczestnicy zostają zakwaterowani, dokonuje się zaopatrzenia na rejs, uzupełnia ewentualne braki formalne. Tego dnia kapitan-skiper przeprowadza szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na jachcie i żeglugi oraz korzystanie z wyposażenia jachtu.
 3. W czasie rejsu dokumenty tożsamości uczestników przechowuje kapitan-skiper. Na jachcie nie ma sejfu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy zagubione przez uczestników podczas rejsu oraz w środkach transportu.
 4. Koje na jachcie nie mogą być rezerwowane przed rozpoczęciem rejsu. W razie sporu, co don przydzielonej koi, następuje losowanie koi.
 5. Uczestnikom nie wolno na jachcie przechowywać i spożywać alkoholu bez wiedzy i zgody kapitana-skipera. Zabrania się także posiadania i zażywania innych środków odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest na pokładzie po stronie zawietrznej. W przypadku stwierdzenia przez kapitana-skipera , że uczestnik nie zastosował się do powyższych zasad, kapitanowi-skiperowi przysługuje prawo natychmiastowego wyokrętowania uczestnika w najbliższym porcie. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny, a jedynie rozliczenie niewykorzystanej części kwoty wpłaconej do kasy jachtu.
 6. Każdy uczestnik rejsu ma obowiązek:
 7. posiadać dokumenty uprawniające do przekraczania granic;
 8. przestrzegać prawa miejsca wykonywania rejsu, dobrych obyczajów żeglarskich oraz porządkowych poleceń kapitana-skipera, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, pełnienia wacht ( w tym wachty kambuzowej) itp;
 9. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie na jachcie i poza nim;
 10. przebywając na pokładzie jachtu nosić kamizelkę asekuracyjną i szelki bezpieczeństwa zawsze w porze nocnej, przy stanie morza powyżej 3 oraz na polecenie kapitana-skipera – wąsy szelek winny być przypięte do stałych elementów jachtu;
 11. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym kapitana-skipera oraz w granicach przepisów prawa i możliwości wynikających ze stanu faktycznego podjąć odpowiednie działania;
 12. organizator lub armator może odmówić przyjęcia na rejs bez podania przyczyny takiej decyzji;
 13. Uczestnik rejsu obowiązany jest przebywać na jachcie. Uczestnikowi nie wolno schodzić z jachtu bez zgody kapitana-skipera . W przypadku rażącego naruszenia tego obowiązku, w szczególności, gdy samowolne opuszczenie jachtu może powodować zmianę harmonogramu rejsu, kapitan-skiper uprawniony jest do usunięcia uczestnika z rejsu, ze skutkami określonymi w ust.3 powyżej.
 14. Uczestnik lub jego rodzice, na zasadach określonych przepisami prawa ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas rejsu, w pełnej wysokości.
 15. Cena nie zawiera kosztów wyżywienia. Posiłki są przygotowywane na jachcie przez uczestników. Produkty spożywcze kupowane są z środków stanowiących kasę jachtu. Uczestnicy w czasie postoju w porcie mogą spożywać posiłki także poza jachtem, o ile kapitan-skiper zezwoli im na zejście z jachtu.
 16. Jacht przypływa do portu wyokrętowania na dzień przed końcem rejsu. W dniu wyokrętowania uczestnicy opuszczają jacht najpóźniej do godz. ….. Przed opuszczeniem jachtu wszyscy uczestnicy są zobowiązani na wniesienie opłaty za sprzątanie jachtu.
 • 9. REKLAMACJE
 1. Ewentualne reklamacje uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej nie później niż miesiąc od zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory zaistniałe w wyniku wykonania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 3. Nieważność pojedynczych postanowień regulaminu nie narusza ważności całej umowy.
 4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy uczestnictwa w rejsie.

 

-Informacja o cenie wliczonej (bądź nie) w cenę rejsu jest podawana na stronie internetowej w szczegółach rejsu.

-Dotyczy rejsów gdy cena sprzątania nie jest wliczona w cenę rejsu. Informacja o tym fakcie jest podawana w szczegółach rejsu.

 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W REJSIE S/Y „Oiler”

Rejs nr – ………………………. Planowane początek rejsu -…………….…………………………………………………………….

Planowanie zakończenie rejsu – ……………………………………………………………………………………………………………                                                      

Imię i Nazwisko – ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kod pocztowy – ……………….. Miejscowość – ………………………………………………………………………………………….

Pesel. – …………………………………………………. Miejsce urodzenia – …………………………………………………………….

Do. Os /paszport – seria ……………………………………………… nr. …………………………………………………………………

Stopień żeglarski – ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Który rejs na s/y „Oiler’ – …………..

Kontakt – telefoniczny – ……………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

kontakt do osoby pozostającej w kraju – ………………………………………………………………………………………………

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA

                Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie. Zostałem poinformowany o całkowitym zakazie spożywania alkoholu na jachcie i groźbie wykluczenia z załogi oraz powrotu na własny koszt w wypadku nieprzestrzegania tego zakazu, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………………………………………………….

OŚWIADZCENIE O STANIE ZDROWIA

                Oświadczam, że nie cierpię na żadne choroby, ani urazy które są przeciwwskazania   do odbycia rejsu na jachcie.

Uwagi – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………..                    ……………………………………..                   …………………………………………….

Data                                                             podpis rodzica-opiekuna                                              podpis uczestnika

                                                                                         (w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

                           Na mocy Art.81 Ustawy Prawa Autorskie w związku z moim udziałem w rejsie organizowanym na jachcie będącym własnością firmy 10bft wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach promocyjnych firmy.

                           Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas rejsu, mogą być zamieszczone na stronie internetowej www.10bft.pl, portalach społecznościowych, platformach medialnych, forach i wszelkich innych polach eksploatacji oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych firmy10bft.

 

……………………………                                                  ……………………………………

miejscowość data                                                      czytelny podpis uczestnika

 

 


louis vuitton taschen outlet lancel pas cher louboutin outlet uk canada goose udsalg canada goose udsalg sac goyard pas cher moncler outlet Monlcer Outlet Canada Goose Pas Cher louis vuitton pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Moncler Outlet goyard replica Ralph Lauren pas cher Canada Goose Outlet polo Ralph Lauren pas cher Moncler Jakker Udsalg Parajumpers Jakker Udsalg Ralph Lauren pas cher Parajumpers Pas Cher louis vuitton replica Moncler Jas Sale Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Femme Pas Cher Canada Goose Outlet Louboutin pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher chloe replica goyard replica Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet